Ποιοι Είμαστε

Το επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΔΡΑΜΑΣ» και έδρα τη Δράμα, ιδρύθηκε το έτος 1954, που αναγνωρίσθηκε και εγκρίθηκε με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας.

Όργανα της Διοίκησης της Ένωσης είναι :

Α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών της
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιό της (Δ.Σ.)
Γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή της (Ε.Ε.)

Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα το 2022

  1. Πρόεδρος: Άγγελος Καλλίας
  2. Αντιπρόεδρος: Θάνος Μπαϊρακτάρης
  3. Γραμματέας: Στυλιανός Τζαμτζής
  4. Ταμίας: Αλέξανδρος Κυρμάνης
  5. Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Άννα Στρατέλη

Εκπρόσωπος για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων:

  1. Άγγελος Καλλίας
  2. Αθανάσιος Μπαϊρακτάρης

O σκοπός της ένωσης

Κατά μια έννοια ο σκοπός της ένωσης είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Δράμας στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου και της τουριστικής ανάπτυξης. Συνεχής προσπάθειά μας είναι η δημιουργία και ανάπτυξη επαγγελματικής και τουριστικής συνείδησης, καθώς και συνδικαλιστικής αγωγής μεταξύ των μελών της Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας. Η μέριμνα για τη βελτίωση, την προστασία και την προαγωγή των καλώς εννοουμένων επαγγελματικών συμφερόντων των μελών και κατ’ επέκταση του Ξενοδοχειακού Κλάδου στη Δράμα.

Επίσης βασική είναι η μέριμνα για τη μελέτη και την ευκταία ρύθμιση των ζητημάτων που εκάστοτε αναφύονται και απασχολούν τον Ξενοδοχειακό Κλάδο και ειδικότερα τα ξενοδοχεία-μέλη της Ένωσης, συνδυαστικά με την συγκέντρωση και την κωδικοποίηση κανονισμών που αφορούν στην ορθή λειτουργία και εκμετάλλευση των ξενοδοχείων καθώς και η έγκαιρη σχετική ενημέρωση και καθοδήγηση των μελών της Ένωσης με ομιλίες, εγκυκλίους κ.ά.

Στόχος είναι η αλληλοϋποστήριξη των μελών και η αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των μελών της Ένωσης, η αντιμετώπιση της παραξενοδοχίας με σεβασμό για τον τουρίστα, η συνεχής επιμόρφωση των μελών και του προσωπικού των ξενοδοχείων και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, προκειμένου να η επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή φιλοξενία των επισκεπτών. Επίσης πραγματοποιείται η προβολή μικρών έργων υποδομής εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών.

Συνεχείς ενέργειες είναι η διαφημιστική προβολή όλων των τουριστικών ενδιαφερόντων της πόλεως και της περιοχής, προκειμένου να καταστεί αναγνωρίσιμη στο διεθνές τουριστικό κοινό. Για τον λόγο αυτό η Ένωση συνεργάζεται με άλλα ενδιαφερόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα, σε διεθνείς ξενοδοχειακού και τουριστικού περιεχομένου εκθέσεις και με την έκδοση, ιδίως σε ξένη γλώσσα, σχετικού ειδικού διαφημιστικού εντύπου ή υλικού ψηφιακής μορφής (CD ή DVD κ.λπ.), δωρεάν διανεμομένου, στο επισκεπτόμενο τις τουριστικές εκθέσεις κοινό.

Για την εκπλήρωση όλων των παραπάνω, η Ένωση απευθύνεται σε δημόσιες αρχές, την Τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων για κάθε ζήτημα που αφορά στα μέλη της. Διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες, για τη διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων τον κλάδο προβλημάτων και την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών της Ένωσης. Εκπροσωπεί τα μέλη της Ένωσης σε Συμβούλια, Κρατικές Επιτροπές, Οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πάνω σε θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τον κλάδο. Συνεργάζεται με αντίστοιχες ή συναφείς διεθνείς Οργανώσεις. Συνεργάζεται με συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς, σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών. Συμμετέχει σε εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Κάνει μελέτες, οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ, σε θέματα ευρύτερου ξενοδοχειακού και τουριστικού ενδιαφέροντος. Συμπράττει ή συνεργάζεται με πανεπιστημιακά ιδρύματα ή φορείς με σκοπό τη προώθηση, ανάδειξη ή καταγραφή του τουριστικού προϊόντος, καθώς και μελετών προς όφελος των μελών της.

X