ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 05/05/2022

Ανοικτή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Συνεργασία φορέων με σκοπό την ανάδειξη της γαστρονομικής ταυτότητας και του αγροτουρισμού της περιοχής παρέμβασης», για την Δράση «Ανάπτυξη δίγλωσσου website» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Υπόμετρου 19.2.7.3. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών:

 • Αναλυτική μελέτη των αναγκών και σχεδιασμός των ενοτήτων, περιεχομένου
  και δομής του website.
 • Responsive Design & Development. Εφαρμογή του Brand στην οπτικοποίηση
  του website (web design) και υλοποίησή του (web development) σύμφωνα
  με τις προδιαγραφές και μεθοδολογίες του ψηφιακού μάρκετινγκ (SEO, UX,
  Interactivity).
 • Ανάρτηση και φιλοξενία του περιεχομένου (κειμένων, φωτογραφικού υλικού
  και video).
 • Δυνατότητα crowdsoursing
 • Συντήρηση του Website και επιδιόρθωση προβλημάτων/ bugs για ένα χρόνο μετά το λανσάρισμά του.
 • Εκπαίδευση διαχειριστών και δημιουργία manual διαχείρισης website.
 • Hosting (Linux Server)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως υποβάλουν την σχετική προσφορά τους, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος του Έργου για τον οποίο αυτή υποβάλλεται, καθώς και τα στοιχεία του αποστολέα.
Οι προσφορές κατατίθενται ηλεκτρονικά στο unionhoteldrama@gmail.com μέχρι την 31/05/2022 και ώρα 14.00. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο email της Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας unionhoteldrama@gmail.com ή τηλεφωνικά στο 2521401467.

*Ως κριτήρια επιλογής θα λαμβάνεται το κόστος, η ανάλυση, η καταλληλότητα της προσφοράς βάσει των ζητουμένων. Η τελική επιλογή θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

*Οι προσφορές θα πρέπει να κοστολογούνται για κάθε εργασία ξεχωριστά και μπορούν να αφορούν το σύνολο των παραπάνω ή μέρος αυτών.X