Προτάσεις συνεργασίας προς Σύνδεσμο Μαρμάρου ΑΜΘ 05/03/2022

Πρόγραμμα Erasmus – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εκπαίδευση προσωπικού
για ξεναγήσεις εντός των λατομείων και ενημέρωση για το μάρμαρο

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας με την Καρέρα Ιταλίας, με εξειδικευμένους επαγγελματίες σε
συνεργασία με την σχολή κατάρτισης ενηλίκων της Ιταλίας, μέσω Erasmus. Όπου ο Ιταλός
εταίρος θα εκπαιδεύσει τους εργαζόμενους της περιοχής μας στο πως να κάνουν τις
ξεναγήσεις εντός των λατομείων και πως να συνδέσουν το μάρμαρο με το τουριστικό
προϊόν.
Η Ένωση Ξενοδόχων έχει υλοποιήσει σχετικά προγράμματα όποτε έχει την τεχνογνωσία
σύνταξης και κατάθεσης της πρότασης. (το σχήμα θα αποτελείται από: Σύνδεσμο
Μαρμάρου – Ένωση ξενοδόχων Δράμας – Euroform Ιταλίας )
Το κόστος που προκύπτει από την συγκεκριμένη δράση είναι οι επιπλέον μετακινήσεις,
πέραν του έργου, οι επιπλέον φιλοξενίες και οι όποιες δράσεις θα αποφασιστεί να γίνουν
συμπληρωματικά του έργου.
Συνολικός προϋπολογισμός πρότασης με 100% χρηματοδότηση: 60.000 €

Πρόγραμμα INTERREG

Κοινό πρόγραμμα με γείτονα χώρα για την ανάδειξη αξιοποίηση του μαρμάρου ως
τουριστικό προϊόν. ( Ελλάδα – Βουλγαρία ή Σκόπια) Το οποίο επίσης λειτουργεί μέσω του
εργαστηρίου γλυπτικής για επέκταση – διαμόρφωση κλπ αλλά, με την δυνατότητα
ανταλλαγής σπουδαστών – φοιτητών οι οποίοι για ένα χρονικό διάστημα θα μένουν στη
περιοχή όπου θα φιλοτεχνούν έργα και θα γνωρίζουν τα λατομεία – τις επιχειρήσεις καθώς
και το μάρμαρο της κάθε περιοχής).
Η σύνδεση ή ο λόγος συνεργασίας με την Ένωση ως εταίρος , είναι η δυνατότητα
διαμονής στους χώρος και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προβολή του τόπου μέσω
υφιστάμενων και νέων ενεργειών προβολής με προγράμματα που θα λειτουργούν
συνεργατικά ή μεμονωμένα.
Οι εταίροι του προγράμματος είναι ο Δήμος Νευροκοπίου, ο Σύνδεσμος Μαρμάρων ΑΜΘ
και Ένωση Ξενοδόχων Δράμας από την πλευρά της Ελλάδας και αντίστοιχοι φορείς από
την γείτονα χώρα.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί την επέκταση του εργαστηρίου, εμπλουτίζοντας το και με
επιπλέον δυνατότητες (ΣΧΟΛΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ).
Επίσης η εμπλοκή της Ένωσης παρέχει δυνατότητα επέκτασης του εργαστηρίου
γλυπτικής και ως κέντρο ενημέρωσης επισκεπτών*.
Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στα 200.000 ευρώ και η χρηματοδότηση
από το πρόγραμμα είναι 100%

Άλλες προτάσεις

Α. Εταιρική κοινωνική ευθύνη των μελών του συνδέσμου (Οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική
υπευθυνότητα και περιβαλλοντική ευθύνη)
Κοινωνική υπευθυνότητα: εκπαίδευση φοιτητών σχετιζόμενων σχολών σε θέματα
ασφάλειας στο χώρο εργασίας.
Εν μέσω πρακτικής άσκησης θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδεύονται επί τόπου, στους
χώρους εργασίας, από καταρτισμένα στελέχη και εξωτερικούς ομιλητές. Συνολική διάρκεια
16 ώρες, δύο/τρεις ημέρες, εντός των λατομείων. (αν το κάνει ο σύνδεσμος, ίσως με
Erasmus – χρηματοδοτούνται συγκεκριμένα προγράμματα, σχετιζόμενα με αδύναμες
ομάδες)
Το συνολικό κόστος για την πραγματοποίηση ενός 16ωρου σεμιναρίου με 10-20 άτομα και
διάρκεια 3 ημερών υπολογίζεται στα 4.000 ευρώ. Όπου ενδεικτικά περιλαμβάνει κόστος
διαμονής, για τις περιπτώσεις φοιτητών από άλλα σημεία διαμονής, κόστος μετακίνησης,
αμοιβή εκπαιδευτή, βοηθητικό υλικό, coffee break. Η διδασκαλία θα αφορά, εργαζόμενους
καθώς και φοιτητές, οι οποίοι αναλαμβάνοντας μία θέση εργασίας στο μέλλον στα
λατομεία , θα καλούνται να κάνουν και ξεναγήσεις η οποίες είναι τουριστικού
ενδιαφέροντος αρά σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να εκπαιδευτούν και
προς τη κατεύθυνση ξεναγών, ενημέρωσης – ασφάλειας.

Β. Κοινωνική υπευθυνότητα: Πρακτική άσκηση με επιχορήγηση από τις επιχειρήσεις για
την διαμονή των φοιτητών στην περιοχή του Βώλακα.
Απασχόληση σπουδαστών από σχολές σχετικές με το μάρμαρο, για την κάλυψη θέσεων
εργασίας και την απορρόφηση αυτών μελλοντικά στις επιχειρήσεις μαρμάρου.
Ο σύνδεσμος μαρμάρου θα συνάψει μνημόνια συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα για
την εύρεση σπουδαστών που επιθυμούν να κάνουν πρακτική στα λατομεία τους, και στο
πλαίσιο αυτό δίνουν “υποτροφία“ την διαμονή τους όσο διαρκεί η πρακτική άσκηση, 6
μήνες.
Αντίστοιχα, υπογράφουν και μνημόνιο συνεργασίας με ένωση ξενοδόχων για την φιλοξενία
των σπουδαστών. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται έμμεση στήριξη στις επιχειρήσεις
διαμονής της περιοχής του Βώλακα κάτι το οποίο στηρίζει την ισόρροπη ανάπτυξη των
επιχειρήσεων στη περιοχή έντονης παρέμβασης της λατομικής δραστηριότητας.
(λειτουργεί ανταποδοτικά ως προς την υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος)
Ο σύνδεσμος μπορεί να καλύπτει την υποτροφία και διαμονή συγκεκριμένου αριθμού
φοιτητών, ενδεικτικά θα μπορούσε να είναι 5- 10 άτομα ανά έτος με κόστος 3.000€/ άτομο
/ πρακτική άσκηση.
Δεδομένου ότι η επιχείρηση καταβάλει το 20% της αμοιβής , αλλά ταυτόχρονα έχει για
εργασία ένα άτομο το οποίο ασκεί την πρακτική του, καλύπτει τη διαμονή του φοιτητή
ποσό ύψους περίπου 500€ / μήνα , δίνοντας ένα κίνητρο στο φοιτητή να επιλέξει τις
επιχειρήσεις για την πρακτική του.

Γ. Χρηματοδότηση εκπαιδευτικών εκδρομών, σπουδαστών σχετικών Πανεπιστημίων
Ο σύνδεσμος ή τα μέλη του συνδέσμου θα αναλάβουν την πρωτοβουλία να
χρηματοδοτήσουν μέρος ή όλο το ποσό για εκπαιδευτικές εκδρομές, φοιτητών –
σπουδαστών από σχολές με άμεσο ενδιαφέρον το μάρμαρο, όπου θα δώσουν την
ευκαιρία, ο σπουδαστής να έρθει σε άμεση επαφή με τους χώρους των λατομείων, καθώς
και με την ευρύτερη περιοχή της Δράμας, μέσα από οργανωμένα – δομημένα
προγράμματα εκπαιδευτικής εκδρομής.
Όπου η Ένωση Ξενοδόχων αναλαμβάνει την ξενάγηση των σπουδαστών στην περιοχή
της Δράμας, ώστε να δώσει την δυνατότητα να γνωρίσουν τη περιοχή και το τουριστικό
προϊόν της, συνδυαστικά με την εκπαιδευτική εκδρομή.
Το κόστος θα μπορούσε να προσδιορίζεται ανά έτος, ως συγκεκριμένο ετήσιο ποσό
επιχορήγησης. Προτείνεται για αρχή να επιχορηγούνται 5 εκπαιδευτικές εκδρομές ανά
ακαδημαϊκό έτος με σύνολο 15 έως 20 άτομα ανά εκδρομή, όπου ο σύνδεσμος θα
χρηματοδοτεί από 50 έως 100% της εκδρομής, όπου το κόστος κυμαίνεται 4.000 ευρώ/
εκδρομή. Σύνολο / έτος 20.000€
Δρόμοι μαρμάρου
Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού που έχει αναλάβει η Ένωση Ξενοδόχων Δράμας
και θα το χρηματοδοτήσει με ιδία κεφάλαια 60.000€ ενώ το συνολικό project είναι και με
την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 180.000€, θα υλοποιηθεί το πλαίσιο
στο οποίο θα κινηθεί η Δράμα ως τουριστικός προορισμός.
Η Ένωση έχει αναλάβει την πρωτοβουλία του στρατηγικού σχεδιασμού, αλλά είναι
σημαντικό η εμπλοκή και άλλων φορέων – επιχειρήσεων, γεγονός που θα δυναμώσει και
θα ενισχύσει τη προσπάθεια που γίνεται.
Βάσει του αρχικού σχεδιασμού της πρότασης, θα δημιουργηθούν δύο πιλοτικά
προγράμματα 1ο οίνου και γαστρονομίας και το 2ο ειδικών μορφών τουρισμού
Θεωρούμε σημαντικό να εμπλακεί ο Σύνδεσμος ή τα μέλη αυτού προκειμένου να
ενισχύσουν οικονομικά αυτή την προσπάθεια ώστε να δημιουργηθούν εργαλεία και δομές
που θα στοχεύουν στο μάρμαρο, ως τουριστικό προϊόν.
Η πρόθεση μας είναι η δημιουργία ενός 3ο πιλοτικού έργου, Δρόμοι Μαρμάρου, όπου θα
συνδέσουμε τόσο τα λατομεία εξόρυξης καθώς και την ιστορία τους από το χθες έως το
σήμερα.
Το παραπάνω πιλοτικό έργο θα γίνει με κατευθύνσεις που θα δοθούν μέσα από ένα
στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του μαρμάρου και το οποίο θα αποτυπώσει την υφιστάμενη
κατάσταση και ταυτόχρονα θα χαράξει το τρόπο υλοποίησης για την επόμενη τριετία.
Κόστος στρατηγικού σχεδίου 10.000€ (απευθείας αμοιβή σε συνεργάτη της Ένωσης)
Σε περίπτωση εμπλοκής του συνδέσμου, σε μία συλλογική προσπάθεια όπου θα γίνει μία
ολιστική προσέγγιση , θα εμπλέξει στην προβολή της Δράμας το μάρμαρο, στις δράσεις
προβολής και προώθησης καθώς και τη σύνδεση με τη τουριστική ταυτότητα της Δράμας
κατόπιν σύμφωνης γνώμης του συνδέσμου μαρμάρου για εμπλοκή στο στρατηγικό
σχεδιασμό θα εμπλουτιστεί η προσπάθεια με:
Δημιουργία επιγραφών που θα αφορούν την ενημέρωση επισκεπτών (διαμονή, εστιατόρια,
λατομεία, διαδρομές κλπ) και θα τοποθετηθούν σε σημεία ενδιαφέροντος.
Δημιουργία διαφημιστικού υλικού, από μάρμαρο, σχετικού με την περιοχή ώστε να την
επικοινωνήσουν τουριστικά.
Η πρόθεσή μας, ως Ένωση Ξενοδόχων Δράμας, δεν είναι να υλοποιήσουμε ένα έργο που
θα τελειώσει σε δύο ή τρία χρόνια, αλλά να δουλέψουμε συστηματικά ώστε η Δράμα να
καθιερωθεί ως ένας προορισμός αριστείας. Να συνεχίσει την ανοδική πορεία και μετά το
πέρας της διάρκειας των προγραμμάτων. Για το λόγο αυτό θα προχωρήσουμε στην
υλοποίηση στρατηγικού σχεδιασμού, ο οποίος θα μας δώσει το πλαίσιο που θα κινηθούμε,
καθώς και στην υλοποίηση αυτού σε βάθος 5ετίας.
Παράλληλα, θα αιτηθούμε αντίστοιχα θέματα στο Υπουργείο περιβάλλοντος, σε Δήμους
και άλλους κρατικούς φορείς προκειμένου να εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα στην ανάδειξη της περιοχής μας και την σύνδεση κάθε δυνατού πόρου/
προϊόντος στην συνολική προώθηση.X