ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 29/04/2022

Ανοικτή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Συνεργασία φορέων με σκοπό την ανάδειξη της γαστρονομικής ταυτότητας και του αγροτουρισμού της περιοχής παρέμβασης», για την Δράση «Στρατηγική τοποθέτηση, δημιουργία ανταγωνιστικής ταυτότητας (Branding) και επικοινωνιακής πλατφόρμας (Creative Brand Platform) – Επιχειρηματικό σχέδιο.» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Υπόμετρου 19.2.7.3. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών:

1. Ανάλυση περιβάλλοντος, εικόνας και αντιλήψεων: προκλήσεις ή ζητήματα (challenges, opportunities), ιδιαιτερότητες και τρόποι αντιμετώπισης, για την διαμόρφωση μιας ενιαίας στρατηγικής ταυτότητας.

2.Στρατηγική Μάρκας και Ανταγωνιστικής Ταυτότητας
Με βάση την προηγούμενη ανάλυση, ανάπτυξη στρατηγικής branding για το γαστρονομικό προϊόν της Δράμας.

• Διαμόρφωση της Ανταγωνιστικής που περιλαμβάνει την στρατηγική
ανταγωνιστικής διαφοροποίησης, την αρχιτεκτονική μάρκας, τη σύνθεση του Brand Essence και την τοποθέτηση της Μάρκας.

• Αξιοποίηση των αρχών της απλότητας, της συνοχής και της ουσιαστικής επικοινωνίας για την ανάδειξη της μοναδικής τοποθέτησης του τουριστικού προϊόντος του προορισμού (Verbal Identity) που θα ενσωματώνει και θα αναδεικνύει τις κύριες αξίες και θα τον διαφοροποιεί.

3.Brand Communication Manual
Ανάπτυξη επικοινωνιακής πλατφόρμας και δημιουργική οπτικοποίηση των τουριστικών προϊόντων της Δράμας σε ενιαία πλατφόρμα επικοινωνίας. Σκοπός είναι να συνδυαστεί δημιουργικά η ανταγωνιστική ταυτότητα (Verbal & Visual Identity) με τη δημιουργική οπτικοποίηση των τουριστικών προϊόντων ώστε να διατηρείται συνοχή και ομοιομορφία κατά την προώθησή τους.
Περιλαμβάνονται:

• Δημιουργική οπτικοποίηση των στοιχείων που περιβάλλουν τη μάρκα (Visual Identity).

• Παρουσίαση του κεντρικού ID με το Key Narrative Brand Story.

• Εφαρμογή στα προϊόντα και στους θεματικούς άξονες με δημιουργικό τρόπο μέσα από ειδικά κείμενα (copies and narrative) και εφαρμογή στην ενιαία εικαστική και λεκτική ταυτότητα.

• Παράθεση των τρόπων εφαρμογής/προβολής της μάρκας σε ενέργειες επικοινωνίας (brand application) με σκοπό τη διατήρηση συνοχής και συνέπειας σε κάθε μια από αυτές.

• Εφαρμογή της επικοινωνιακής πλατφόρμας για την οπτικοποίηση των τουριστικών προϊόντων (εικόνες/key visuals που περιγράφουν την εμπειρία του επισκέπτη, περιεχόμενο με μορφή αφήγησης/storytelling).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως υποβάλουν την σχετική προσφορά τους, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος του Έργου για τον οποίο αυτή υποβάλλεται, καθώς και τα στοιχεία του αποστολέα.
Οι προσφορές κατατίθενται ηλεκτρονικά στο unionhoteldrama@gmail.com μέχρι την 31/05/2022 και ώρα 14.00. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο email της Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας unionhoteldrama@gmail.com ή τηλεφωνικά στο 2521401467.

*Ως κριτήρια επιλογής θα λαμβάνεται το κόστος, η ανάλυση, η καταλληλότητα της προσφοράς βάσει των ζητουμένων. Η τελική επιλογή θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

*Οι προσφορές θα πρέπει να κοστολογούνται για κάθε εργασία ξεχωριστά και μπορούν να αφορούν το σύνολο των παραπάνω ή μέρος αυτών.X